gaplessPlayback property Null safety

bool gaplessPlayback
final

Mirror to PhotoView.gaplessPlayback

Implementation

final bool gaplessPlayback;