GooglePrivacyDlpV2AllText typedef Null safety

GooglePrivacyDlpV2AllText = $Empty

Apply to all text.

Implementation

typedef GooglePrivacyDlpV2AllText = $Empty;