ReserveIdsResponse typedef Null safety

ReserveIdsResponse = $Empty

The response for Datastore.ReserveIds.

Implementation

typedef ReserveIdsResponse = $Empty;