sizeGib property Null safety

String? sizeGib
read / write

New Volume size, in GiB.

Implementation

core.String? sizeGib;